week8

สัปดาห์ที่
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่ออุปกรณ์
8


จันทร์
ฝึกสติ การสื่อสาร การฟัง การเคารพตนเองและผู้อื่น
ฉันคือใคร
ขั้นเตรียม: Brain Gym มีสติรู้ลมหายใจเข้าออก กำ แบ
ขั้นกิจกรรม: ครูเล่าเรื่องที่เป็นปริศนาคำทายเพื่อให้นักเรียนแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้น ใครคิดเหมือน ต่างกันอย่างไร ขออาสาสมัครให้เป็นผู้เล่า แลกเปลี่ยนจากการทำกิจกรรม
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower

อังคาร
กำกับสติ ฝึกจินตนาการ
"แปลงร่างเรขาคณิต"
ขั้นเตรียม: Brain Gym ท่ากำ แบ สลับข้าง, ค้อน ตะปู
ขั้นกิจกรรม: ครูมีรูปทรงเลขาคณิตรูปต่างๆและหลากหลายสีมาแล้วกระตุ้นคำถามนักเรียนเห็นอะไร แล้วให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนแปลงร่างเป็นรูปภาพแล้วให้ตั้งชื่อภาพและให้เหตุผลว่าเชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
เรขาคณิต
พุธ
กำกับสติ คงสมาธิ การอยู่กับตัวเองและการเคารพผู้อื่น
ม้วนกระดาษสร้างภาพ
ขั้นเตรียม: Brain Gym บีบนวด กำ แบ
ขั้นกิจกรรม: นำสิ่งของให้นักเรียนดู เห็นอะไรทำอะไรได้บ้าง ให้ภาระงานผ่านเรื่องเล่าและร่วมสร้างข้อตกลง รับ-ส่ง อุปกรณ์และลงมือทำ นำเสนอ
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- กระดาษสีต่างๆ
- กระดาษลัง
- กาว
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
บทเพลง


ศุกร์
การใคร่ครวญ การเห็นคุณค่า เคารพนอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ง
เราคือต้นไม้ต้นเดียวกัน
ขั้นเตรียม: Brain Gym  กำแบ
ขั้นกิจกรรม: ครูนำต้นไม้ 1 ต้น มาวางไว้กลางห้อง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถ้าเปรียบตัวเราเป็นต้นไม้นักเรียนคิดว่าส่วนไหนของต้นไม้ เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น
- นักเรียนแต่ละคนช่วยเล่า
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
ต้นไม้

วันจันทร์ กิจกรรมหน้าเสาเสาธง


วันอังคาร "แปลงร่างเรขาคณิต"
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ:ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower


วันพุธ-วันพฤหัสบดี พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวีถีในชั้นเรียน


วันศุกร์"เราคือต้นไม้ ต้นเดียวกัน"
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น