week2

สัปดาห์ที่
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่ออุปกรณ์


2


จันทร์
ฝึกสติ การสื่อสาร การฟัง การเคารพตนเองและผู้อื่น
คำสื่อความหมายดี
ขั้นเตรียม: Brain Gym  นับนิ้ว เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
ขั้นกิจกรรม:  ครูให้นักเรียนนึกคำที่มีความหมายดีมา 1 คำ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด คำที่นักเรียนเลือกมามีความหมายกับตัวเองอย่างไร  นักเรียนแต่ละคนนำเสนอคำของตนเอง
ครูให้นักเรียนนำคำมาต่อกันเป็นนิทาน 1 เรื่อง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower

อังคาร
กำกับสติ ฝึกจินตนาการ
จินตนาการประกอบเรื่องเล่า
ขั้นเตรียม: Brain Gym  นิ้วโป้ง นิ้วก้อย
ขั้นกิจกรรม: ครูกำหนดคำ 1 คำ ให้นักเรียนช่วยเล่าว่าเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และให้นักเรียนแต่ละคนแสดงท่าทางประกอบคำ คำที่เชื่อมโยงกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- กระดาษ
พุธ
กำกับสติ คงสมาธิ การอยู่กับตัวเองและการเคารพผู้อื่น
การ์ดแห่งความปราถนาดี
ขั้นเตรียม: Brain Gym  นับ 1-10
ขั้นกิจกรรม: ครูเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบความปราถนาดีที่อยากทำให้ใครสักคนแต่ไม่ได้ทำ หากมีโอกาสจะทำอะไรให้คนคนนั้น
ครูแจกการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 ใบ หลังจากที่เขียนเสร็จครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- กระดาษการ์ด

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
เพลงบรรเลง
ศุกร์
การใคร่ครวญ การเห็นคุณค่า เคารพนอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ง
ส่งเทียนขอบคุณ
ขั้นเตรียม: Brain Gym งูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก, กอหญ้า กระต่าย  เรื่องเล่าจดหมายของแม่
ขั้นกิจกรรม: ครูมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์มาเล่าให้พี่ๆฟังและให้พี่ๆตั้งจิตอธิฐานส่งกำลังใจจากแสงสว่างให้นำทางไปถึงสิ่งที่พี่ๆอธิฐานและส่งกำลังให้
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
เทียนไข

กิจกรรม "ส่งเทียน ขอบคุณ"

ขั้นเตรียม:

 ขั้นกิจกรรม:


ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น