week1


สัปดาห์ที่
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่ออุปกรณ์1


จันทร์
ฝึกสติ การสื่อสาร การฟัง การเคารพตนเองและผู้อื่น
เรื่องเล่าประทับใจ
ขั้นเตรียม: Brain Gym ท่าค้อน ตะปู
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 ใบ ให้นักเรียนเขียนหรือวาดความประทับใจในช่วงปิดเทอม
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กระดาษ
อังคาร
กำกับสติ ฝึกจินตนาการ
ต่อเติมภาพ
ขั้นเตรียม: Brain Gym  จิ้งจอก งูใหญ่
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกกระดาษที่มีรูปทรง สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม และสีให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมให้เป็นรูปภาพตามจินตนาการแล้วให้นำเสนอรูปภาพของตัวเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กระดาษ
พุธ
กำกับสติ คงสมาธิ การอยู่กับตัวเองและการเคารพผู้อื่น
ปักด้ายบนกระดาษ(นักเรียนแต่ละคนออกแบบเอง)
ขั้นเตรียม: Brain Gym  ท่ากอหญ้า ก้อนหิน
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกกระดาษและด้ายให้นักเรียนออกแบบลวดลายของตนเอง
- ครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- กระดาษ
- ด้าย
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
เพลงบรรเลง

ศุกร์
เคารพนอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ง
เขียนจดหมายหาตัวเองใน  Quarter นี้
ขั้นเตรียม: Brain Gym  ท่าดอกไม้ตูม ดอกไม้บาน เรื่องเล่าจดหมายของแม่
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกกระดาให้นักเรียนคนละ 1 ใบ นักเรียนแต่ละคนเขียนจดหมายหาตัวเองใน Quarter นี้
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerต่อเติมภาพ
 กำกับสติฝึก  จินตนาการ


ขั้นเตรียม: - ครูทักทายนักเรียน
                 -  Brain Gym ท่ากำแบ  กอหญ้า กระต่าย

ขั้นกิจกรรม: ครูแจกกระดาษที่มีรูปทรง สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม และสีให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมให้เป็นรูปภาพตามจินตนาการแล้วให้นำเสนอรูปภาพของตัวเอง

ขั้นจบ: ครู Empower โดยการชื่นชมขอบคุณความตั้งใจ และขอบคุณซึ่งกันและกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น