week3

สัปดาห์ที่
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่ออุปกรณ์3


จันทร์
ฝึกสติ การสื่อสาร การฟัง การเคารพตนเองและผู้อื่น
คำสื่อความหมายดีๆ
ขั้นเตรียม: Brain Gym จีบ ตัวแอล งูใหญ่ จิ้งจอก
ขั้นกิจกรรม: ครูให้นักเรียนนึกคำที่มีความหมายดีมา 1 คำ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด คำที่นักเรียนเลือกมามีความหมายกับตัวเองอย่างไร  นักเรียนแต่ละคนนำเสนอคำของตนเอง
ครูให้นักเรียนนำคำมาต่อกันเป็นนิทาน 1 เรื่อง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กระดาษ
อังคาร
กำกับสติ ฝึกจินตนาการ
เป่าสี
ขั้นเตรียม: Brain Gym  จิ้งจอก งูใหญ่ กระต่าย กอหญ้า
ขั้นกิจกรรม: ครูเชิญคนที่น่ารัก คนที่มีสัญญาณความพร้อมมาหยิบหลอดดูดแล้วนำไปเป่าสี
กติกา พี่ๆจะใช้พู่กันจุ่มสีแล้วหยดได้ครั้งละ 1 หยด แต่ถ้าพี่คนไหนที่น่ารักมีสิทธิไปทำได้มากกว่า 1 ครั้ง เมื่อครบทุกคนแล้วครูให้พี่ๆตั้งชื่อผลงาน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- สีน้ำ
- กระดาษ
- พู่กัน
- หลอกดูด
พุธ
กำกับสติ คงสมาธิ การอยู่กับตัวเองและการเคารพผู้อื่น
"การ์ดแห่งความปราถนาดี"
ขั้นเตรียม: Brain Gym  ท่ากอหญ้า ก้อนหิน จิ้งจอก งูใหญ่
ขั้นกิจกรรม: ครูเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบความปราถนาดีที่อยากทำให้ใครสักคนแต่ไม่ได้ทำ หากมีโอกาสจะทำอะไรให้คนคนนั้น
ครูแจกการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 ใบ หลังจากที่เขียนเสร็จครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กระดาษ
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower

เพลงบรรเลง

ศุกร์
การใคร่ครวญ การเห็นคุณค่า เคารพนอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ง
ส่งน้ำขอบคุณ
ขั้นเตรียม: Brain Gym กระดาษ กรรไกร, ค้อน ตะปู
ขั้นกิจกรรม: ขั้นกิจกรรม: ครูเล่าเรื่องราวแล้วส่งแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ให้นักเรียน นักเรียนส่งต่อแก้วน้ำให้ครบทุกคน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- แก้วน้ำ
- น้ำ

วันจันทร์ "คำสื่อความหมายดีๆ"

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ:ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower


วันอังคาร  "เป่าสี"
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

วันพุธ  "การ์ดแห่งความปราถนาดี"
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม 

 ขั้นจบ


วันพฤหัสบดี "โยคะ"
 ขั้นเตรียม: ครูมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงสู่ท่าโยคะแต่ละท่า
 ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ:ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower

วันศุกร์ "ส่งน้ำขอบคุณ"

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ:ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น